ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล

ทริปเปิดประสบการณ์ Test Drive รถยนต์มินิ ที่ MINI Driving Center สนามทดสอบรถแห่งแรกในเอเชีย ณ ประเทศเกาหลีใต้
ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2560 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง


1. วันนิวัติ ศุภวณิช
2. ปนัสยา บุญเกตุ
3. นันทพร ธีระวัฒนาพันธุ์ เกร็มม์
4. สรัญญา ส่งเจริญคุณวุฒิ
5. เสริมพล สุนันทการกิจหมายเหตุ:
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ และสำเนาพาสปอร์ต พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องของผู้โชคดี และผู้ติดตาม 1 ท่าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมกับนัดประชุมชี้แจงโปรแกรมการเดินทาง ในวันที่ 20 เมษายน 2560 (สถานที่และเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางโทรศัพท์)
2. ถ้าผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 7 วันหลังจากที่บริษัทฯ ได้ลงประกาศใน www.mini.co.th ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 เป็นต้นไป จะถือว่าผู้โชคดีหมดสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว และจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทฯได้
3. ผู้โชคดีที่มีความประสงค์ขอสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว จะต้องดำเนินการด้านเอกสารตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง รวมถึงการจัดหาผู้โชคดีท่านอื่นมาทดแทน ในกรณีที่ใกล้วันเดินทางได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีชิงโชค ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลในมูลค่าเท่าเดิม หรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ร่วมรายการที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น
7. ผู้โชคดีจะต้องเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น และจะต้องมีหนังสือเดินทางอายุคงเหลือเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไปเท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น
8. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไปเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ได้ทุกวิธีการ
9. คำตัดสินของกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด