MINI JOHN COOPER WORKS CHALLENGE 2017 .

dam Image

   ‍   

มินิ ในเครือ บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายปรีชา นินาทเกียรติกุล ผู้จัดการทั่วไป มินิ ประเทศไทย จัดพิธีจับรางวัลพิเศษให้แก่ ลูกค้าที่ตกลงทำสัญญาจองและออกรถยนต์ “มินิใหม่ รุ่นใดก็ได้ กับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์มินิ ทุกสาขาทั่วประเทศกิจกรรม MINI JOHN COOPER WORKS CHALLENGE 2017 โดยเริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา มอบรางวัลแพ็กเกจทัวร์ “เมืองโรม-มิลาน ประเทศอิตาลี ” จำนวน 7 วัน 4 คืน สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท โดยมี นางสาว รัตนา ตันติวีรคุณ (คนที่ 2 จากขวา) เจ้าพนักงานสอบสวนและนิติกรรมการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) 

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

1.               คุณฐิติกานต์ กฤษณวิภาคพร

2.               คุณเกียรต์สุดา ดารากัย

3.               คุณนลินรัตน์  รักคู่

4.               คุณจิรสุดา พรหมมะ

5.               คุณอเนก เรืองกิจจานุรัตน์

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1.      ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้, สำเนาทะเบียนบ้าน,  ใบจองรถ, ใบสัญญาซื้อรถยนต์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง, และเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศอิตาลี (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ มามอบให้กับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ตามที่บริษัทฯ กำหนด หากไม่สามารถมามอบด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้มารับรางวัลแทน โดยต้องนำบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  ของผู้โชคดีและของผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งเอกสารมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ถูกต้อง พร้อมจดหมายแจ้งยืนยันผู้โชคดี ที่ทางบริษัทฯ ออกให้ มาแสดงให้ครบถ้วน

2.      ถ้าผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 7 วันหลังจากที่บริษัทฯ ได้ลงประกาศใน www.mini.co.th ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จะถือว่าผู้โชคดีหมดสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว และจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทฯ ได้

3.      ผู้โชคดีสามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่นได้เพียง 1 ครั้ง โดยจะต้องเป็นบุคคลในครอบครัว (พ่อ, แม่, ลูก, สามี, ภรรยา, หรือ พี่น้อง ที่มีนามสกุลเดียวกัน) และต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ และรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4.      ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว

5.      ผู้โชคดีจะต้องเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น และจะต้องมีหนังสือเดินทางอายุคงเหลือเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไปเท่านั้น และจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศอิตาลีจากกงสุลอิตาลีเท่านั้น หากไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการขออนุมัติวีซ่าเข้าประเทศอิตาลีหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 

6.      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลในมูลค่าเท่าเดิม หรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

7.      บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไปเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ได้ทุกวิธีการ

8.     คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด